Diakonie

  1. Algemene gegevens
  2. Samenstelling bestuur
  3. Doelstelling / Visie
  4. Beleidsplan
  5. Beloningsbeleid
  6. Verslag activiteiten
  7. Voorgenomen bestedingen
  8. Verkorte staat van baten en lasten

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente De Voorhof te Woudenberg
Telefoonnummer: 033-2863502
RSIN/Fiscaal nummer: 824129015
Website adres: www.pkndevoorhof.nl
E-mail: diaconie@pkndevoorhof.nl
Adres: Nico Bergsteijnweg 139, 3931 CC Woudenberg
 

De Protestantse Gemeente De Voorhof te Woudenberg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.|
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente De Voorhof te Woudenberg.
 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 28 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het college van diakenen telt 11 Diakenen (waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 6-9).
 

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Wie zijn wij?

Wij zijn de diaconie van de Protestantse Gemeente De Voorhof te Woudenberg. Het college van diakenen bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Wij zijn onbezoldigde vrijwilligers en zien het als onze diaconale taak de mensen in nood een hand toe te reiken. Als kerkelijk betrokken en in God gelovende mensen hebben we de opdracht om in deze wereld om te zien naar elkaar. Jezus Christus is daarbij ons voorbeeld in het handen en voeten geven aan Gods liefde voor mensen. We kunnen dit doen door ze te kleden, te voeden en bij te staan, en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de nood in de wereld. Ook met het bieden van financiële en emotionele ondersteuning kunnen we voorkomen dat mensen in de kou blijven staan. Om goed uitvoering te kunnen geven aan deze opdracht en tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar (financiële) hulp, heeft de diaconie samenwerking gezocht én gevonden met de andere diaconieën en instellingen in Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. Van hieruit is de Interkerkelijk en gemeentelijk hulpverleningsfonds Woudenberg  opgericht. Hier dragen wij financieel en bestuurlijk aan bij.
Op de website www.pkndevoorhof.nl  vindt u het beleidsplan van PG De Voorhof.
Alles over de ANBI-status van de Protestantse Kerk in Nederland (o.a. beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland onder D) kunt u vinden via deze link.  

Doel

Wanneer iemand in financiële nood verkeert, kan de diaconie hulp bieden om deze nood, in principe door middel van een renteloze lening, te lenigen. Deze financiële hulp is van tijdelijke aard. Daarnaast zal de diaconie ook hulp aanbieden om met behulp van een vrijwilliger, de persoon in nood te helpen de financiële huishouding weer op orde te krijgen. Dit kan ook betekenen dat hij/zij doorverwezen wordt naar professionele hulpverleners op dit gebied.

Interkerkelijk hulpverleningsfonds

Opgericht door de Gemeente Woudenberg in 1991 i.s.m.: Protestantse Kerkgemeenschap ‘De Voorhof’, Hervormde kerk  en Rooms-katholieke Kerk van Woudenberg. De St. Annabroederschap participeert.
Doel: financiële bijstand verlenen in die gevallen die niet door één of ande­re rege­ling vanuit de over­heid gefi­nan­cierd kunnen wor­den.
Werkwijze: Door het maatschappelijk werk van de Gemeente Wouden­berg en/of het maatschappelijk werk van het Prot. Sociaal Centrum te Amersfoort en/of door de Maatschappelijke Dienstverlening Eemland wordt een schriftelijk verzoek tot bijstand ingediend ZONDER aandui­ding voor wie hulp ge­vraagd wordt.
Deze aanvraag komt bij de voorzitter van het fonds bin­nen. Vervolgens roept deze de leden bijeen en wordt de aanvraag besproken, desnoods toegelicht door het maat­schappe­lijk werk van de Gem.Woudenberg, die een co­ördine­rende taak heeft in de aanvraag.
Als de aanvraag toegekend wordt door het fonds ont­vangt de penningmeester van het fonds het bankrekeningnr. en maakt vervolgens het toegekende bedrag over naar de hulpvrager.

Interkerkelijke diaconale hulpverlening (IDH)

Opgericht in 2014, een samenwerkingsverband tussen de burgerlijke gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude en een 11-tal kerken in deze gemeenten. Met als doel mensen die financieel in de problemen zijn geraakt en/of dreigen te komen, te ondersteunen met een coach ( schuldhulpmaatje) die helpt de administratie op orde te krijgen en te houden. Dit wordt financieel en bestuurlijk ondersteund door de diaconie van De Voorhof.

Aan wie bieden wij hulp?

Wij proberen hulp te bieden aan een ieder die bij ons aanklopt, zowel van leden van de Protestantse kerk, als mensen buiten de genoemde geloofsgemeenschap.
 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de diaconie en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. Onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. >ANBI rapport

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.